[Download] Tải phần mềm WinRAR (64-bit)

Tải phần mềm WinRAR (64-bit).

Cả dấu thời gian sửa đổi tệp và thư mục đều được khôi phục khi giải nén tệp lưu trữ dựa trên TAR và TAR như tar.gz và tar.bz2. Trước đây, chỉ có dấu thời gian sửa đổi tệp được đặt cho các định dạng lưu trữ này.

Đã thêm giải nén các tệp lưu trữ .tar.zst với từ điển vượt quá 128 MB. WinRAR 6.20 cho phép từ điển có dụng lượng như trên cho .zst, nhưng không cho phép trong .tar.zst.

Công tắc -ed và -e+d cũng được hỗ trợ bởi kho lưu trữ ZIP. Trước đây, chúng chỉ hoạt động đối với các tệp lưu trữ RAR.

Leave a Reply