PHIM MỚI 2021 | CỬU CHÂU PHIÊU MIỂU LỤC trọn bộ

PHIM MỚI 2021 | CỬU CHÂU PHIÊU MIỂU LỤC trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40 | Tập 41 | Tập 42 | Tập 43 | Tập 44 | Tập 45 | Tập 46 | Tập 47 | Tập 48 | Tập 49

Diễn viên: Lưu Hạo Nhiên, Tống Tổ Nhi, Trần Nhược Hiên, Trương Chí Kiên; Lý Quang Khiết, Hứa Tình, Giang Sơ Ảnh, Vương Âu…

Phim Cửu Châu Phiêu Miểu Lục kể về Thế tử của Bắc Lục Thanh Dương Bộ là Lã Quy Trần đến Đông Lục làm con tin; làm quen được với Cơ Dã là trưởng tử của Cơ thị nhưng không được cha yêu thương; Vũ tộc công chúa Vũ Nhiên cũng ông nội đi lánh nạn.

Leave a Reply