BẢO VẬT THƯỢNG CỔ Full | Phim Hành Động Võ Thuật

Phim BẢO VẬT THƯỢNG CỔ.

Bảo vật Thời đại thượng cổ; chư thần tại Thần Châu đại lục Trung Nguyên lưu lại mười cổ lão Thần khí. Chuông Đông Hoàng, Kiếm Hiên Viên, Búa Bàn Cổ, Hũ Luyện Yêu, Tháp Hạo Thiên. Đàn Phục Hi, Đỉnh Thần Nông, Ấn Không Động, Kính Côn Lôn, Đá Nữ Oa; mỗi loại lại có được thế lực đặc biệt kinh người.

Nguồn xem phim

Leave a Reply